e4c050a3
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
mora@repcenet.hu
Szoporyné Szabó Piroska
1. A "Jó gyakorlat"
Topográfiai gyakorlatok IKT-s eszközökkel
2. A tulajdonos
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szoporyné Szabó Piroska
3. A megvalósítás helyszíne:
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
036675
Nyugat-Dunántúl
Vas
Répcelak
9653
József Attila utca 32.


4. Az alkalmazási terület:
- pedagógiai
x módszertani
- oktatásszervezési
- szervezetfejlesztési
- egyéb
általános iskola
13-14
5. Tartalmi leírás:
  1. 5.1 Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?
- Legyen hatékony a tanítási – tanulási időkeret felhasználása!
- A vizuális szemléltetés legyen korszerűbb, részletesebb! (a tankönyvi apró fekete-fehér képek helyett, mert a színes nyomtatás nagyon megdrágítaná az árát, színes, jól látható szemléltetés, sőt esetenként audiovizuális fájlok csatolása)
-Legyen korszerűbb a tanulók otthoni tanulása, ne csak a hagyományos taneszközökből (térkép, tankönyv, munkafüzet) készülhessenek fel!
- Legyen élmény a korszerű eszközökkel a tanulás! A tanulók a számítógépek előtt sok időt töltenek el. Ezeknek a feladatoknak a megoldásával az is tudatosodik bennük, hogy nem a szórakozás, hanem a tanulás egyik korszerű, hasznos eszközei az info-kommunikációs eszközök.
- Ne csak a tanórán, hanem az otthoni gépeken is gyakorolhassanak a gyermekek!
- A kidolgozott tananyagok nemcsak az ismeretek felidézését segítik, hanem az összefüggések megértését, valamint például azt is, hogy ne csak egy várost vagy tájat tudjon a térképen megtalálni, hanem azok jellemzőivel is szembesüljön!
- Bármelyik földrajztankönyv szemléltetési anyagának bővítése.
Olyan feladatlapokat kapnak a tanulók számítógépen, digitális táblán, amelyekhez hasonlóakat csak papíralapon kaptak eddig. Viszont ezeket jobban kedvelik a tanulók, mert látványosabb, könnyítik a munkáját a pedagógusnak, mert könnyen variálhatók, gyorsan ellenőrizhetők, az önellenőrzést szívesen végzik a tanulók, és az iskola számára is kedvező, mert kisebb költséggel jár, mint a sokszorosított, nyomtatott lapok előállítása.

  1. 5.2 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be.
Gyakorlati jellegű feladatmegoldások (térképjelek gyakorlása, tájékozódás különféle méretarányú térképeken)azzal a céllal, hogy tudják alkalmazni a megszerzett tudást nemcsak az iskolai számonkérések idején, hanem majd felnőtt életükben is!
Az IKT- eszközök alkalmazása különböző nehézségű feladatokban, ezzel részben a differenciálás - egyénre szabott feladatmegoldás biztosítása. Az élethosszig tartó tanulásra felkészítés készségek begyakorlásával, képességek és kompetenciák fejlesztésével: pl.:információtárolás, -kezelés. Az Internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció használata a személyes kompetenciák fejlesztését is szolgálja.
A szociális kompetenciák fejlesztése: egyéni, páros, csoportos munka kialakítása, kooperatív módszerek beépítésével.


  1. 5.3 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
A tananyag feldolgozásakor intenzíven fejlesztett területek:
1. a digitális kompetencia: információk felismerése, értékelése, tárolása, bemutatása.
2. Szövegértés
3. Logikus gondolkodás
4. Kreativitás – divergens gondolkodás

A digitális képességek birtokában önállóan is képesek szöveges és vizuális információkat összeállítani, azokat szemléletesen bemutatni. Mindezekkel hozzájárulhatunk a számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, információtárolás, az internet használata) képességeinek kialakításához, a tanulók kreativitásának fejlesztéséhez és az egyéni érdeklődés szerinti tanulás motiválásához is.
Meg kell értetni, az előrehaladáshoz csak az élethosszig tartó tanulás ad segítséget, amihez az informatikai tudásbázis kihagyhatatlan.
A számítógéppel segített tanulás a kutatások során azoknál a tananyagrészeknél hatékony, amelyek
–képi és hangzó illusztráció igényesek;
–sok önállóan végezhető feladatot tartalmaznak, ahol a visszajelzés a továbbhaladás feltétele;
–nem igénylik a tanár állandó, magyarázó jelenlétét;
–ismeretanyagával, feladataival önmagában is motiváló.
Az ismétlések számát a tanuló megválaszthatja..Egyéni haladási tempót biztosít.
  1. 5.4 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
A program biztosítja az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek esélyegyenlőségét, a sajátos nevelési igényű, a lassult mentális fejlődésű gyermekek fejlődését is szolgálja. Segíti az inklúzió folyamatát az intézményben. Az iskola nyújtja az egyedüli lehetőséget a digitális kompetenciák fejlesztéséhez azoknak a tanulóknak, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel, internettel.
A digitális táblán megoldható színes, látványos, interaktív feladatokkal szívesen foglalkoznak azok a diákok is, akiknek az adott tantárgy tananyagának elsajátítása nehezen megy. Az intenzív egyéni gyakorláshoz remélhetőleg további lehetőséget jelent, amikor a tanulói laptop-programban minden diák egyidejűleg tud ilyen gyakorlófeladatokat megoldani.
Az interaktív tananyagokkal könnyeb felkelteni a tanulók érdeklődését, könnyebb a szorongás mentes légkör biztosítása, a gyermekek kíváncsiságának felkeltése, együttműködési készségének fejlesztése.
Az információ szerzésének technikája nagymértékben megváltozott. Az otthoni gyakorlásnál segítség lehet a szülői háttér:gyermeke iskolai teljesítménye iránti érdeklődő beállítottságával, érzelmi és gyakorlati támogatásával.
  1. 5.5 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát.
A gyakorlás során biztosabbá válik a térképismeret, térképhasználat.
Egy-egy földrajzi kifejezéshez valódi látványtartalom kapcsolódik. (pl.: város és nevezetes épületei vagy táj jellegzetes formája…)
Egy-egy tényt összefüggéseiben is megtapasztalnak (pl.: közlekedés – Csalagút - képi megjelenítés)
Asszociációk révén is bővül a tanulók ismeretrendszere, másrészt fejlődnek az összefüggések felismerésében.

A projekt hatására fejlődik a diákok IKT eszközhasználata.
A csoportos, páros feladatok során javul a tanulók kezdeményezőkészsége, önállósága és felelősségvállalása, javul a kompromisszumkészségük is.
Szervezési tapasztalatokkal gazdagodnak. A feladatok megoldása során a résztvevők kommunikációs készségei is csiszolódnak. Eredményeik értékelése során fejlődnek saját képességeik felismerésében.Sikerélményhez jutnak.
A pedagógus számára folyamatos önképzési lehetőség a tananyagszerkesztés, hiszen az informatikai fejlesztésekkel lépést tartva IKT módszertani tudásuk csiszolódi. Számukra is sikerélmény, hogy kezdeményezésük eléri célját, kreatívak lesznek, elfogadóbbak a modernkor követelményeivel szemben. Közelebb kerülnek tanítványaikhoz. A tanulók megismeréséhez új formákat biztosít.
  1. 5.6 Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a "jó gyakorlat" kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében.
- informatikai tanfolyamok elvégzése
- info-kommunikációs eszközök beszerzése: számítógép, interaktív tábla szoftverekkel, projektor
- önképzés
- digitális tananyag, feladatok, feladatsorok készítése
- tanórai kipróbálás
- mentorálás
- nyílt óra
- tapasztalatok összegzése, beépítése, továbbfejlesztés
- pályázatírás a tananyagfejlesztésről
- konferenciákon részvétel
- hospitálás más intézményekben
- műhelymunka saját intézményünkben

  1. 5.7 Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat.
-Kreatív, innovatív, az új elmélet és gyakorlat befogadására nyitott földrajztanár, aki képes a digitális kompetenciáját fejleszteni
-Egyéni-, páros-, csoportmunka.
-Számítógépes szaktanterem, digitális tábla, internethozzáférés, alkalmas szoftverek a tananyag feldolgozásához
  1. 5.8 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása).
- a gyerek önmagától is fel tudja dolgozni a tananyag ezen részeit, tehát az önálló tanulás képességének fejlesztését segíti
- a megváltozott tanári szerephez megfelelő ez a módszer: a „tudásosztó” attitűd helyett tanulásirányítás

  1. 5.9 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés eredményességét?
- Írásbeli, szóbeli számonkérések eredményei
- Megfigyelések
- A tanulók véleménye
- Vetélkedők eredményei


A "jó gyakorlathoz" mellékelt képek:
1. Kép Kép nem található: feladatmegoldas_a_digitalis_tablanal.jpg
2. Kép Kép nem található: digitalis_foldrajzanyag.jpg
6. Referenciák:
...
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
Tanulók és szülők elégedettsége
A tanulók növekvő órai aktivitása
Végzős főiskolások véleménye az itt szerzett tapasztalatok alapján
Javuló tanulmányi eredmények
Versenyeredmények
Díj országos pályázaton (Műszaki Kiadó)
A kollégák véleménye
IKT-mentor (TÁMOP – 3.1.4) elismerése
7. Humán-erőforrás igény:
Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve egyéb személyi feltételek.
IKT-eszközök használatában jártas pedagógus, aki kreatív, innovatív, az új elmélet és gyakorlat befogadására nyitott, aki folyamatosan fejleszti digitális kompetenciáját.
8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:
Itt adhatja meg a "jó gyakorlat" egyedi egyközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.)
Számítógépes szaktanterem, digitális tábla, internet hozzáférés, alkalmas szoftverek a tananyag feldolgozásához.
9. Az átvételéhez szükséges költségek típusai:
- Know how ára
x Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés
x Utazás
x Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés
- Vezetői és/vagy pedagógus-képzés, továbbképzés
x Kiadvány, DVD, CD
- Egyéb költség
10. Az átadás-átvétel költségterve:
A leírt "jó gyakorlat" költségtípusok szerinti bekerülési költsége, amely nem tartalmazza az adaptációhoz, fenntartáshoz szükséges eszközigény költségét. A megadott összegek modulárisan is kalkulálhatók, ha szakmai szempontból az indokolt. Az alapmodul költségének azonban a "jó gyakorlat" biztonságos átvételéhez szükséges alapvető átadási költségeket tartalmaznia kell. Fel kell tehát sorolni azokat az öszetartozó, egymástól elválaszthatatlan költségelemeket, amelyek az átvétel sikeréhez nélkülözhetetlenek.
Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés: 30000 Ft/alkalom
Utazás távolságtól függően.
Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés: 10000 Ft/óra
Kiadvány: Kidolgozott program (Magyarország, Európa témakör) 1 db elektronikus formában: 50000 Ft.
11. Kapcsolattartó személy:
Keszei Szabolcs
földrajz, történelem szakos általános iskolai tanár
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 124. sz.
305271338
keszeisz@freemail.hu
 

A jelen "Jó gyakorlatot" regisztráló Intézmény ezúton kijelenti, hogy a regisztrált "Jó gyakorlat" felhasználásához, illetve a felhasználás engedélyezéséhez szükséges jogokkal rendelkezik, illetve, hogy a "Jó gyakorlatnak", a regisztrációja, felhasználása illetve a felhasználás engedélyezése harmadik személyek jogát nem sérti.

A regisztrált "Jó gyakorlat" elemei, illetve az annak megvalósításához szükséges szerzői vagy más jogok által védett szoftverek, programok, és egyéb szellemi alkotások tekintetében az Intézmény ezúton kijelenti, hogy azok felhasználásához szükséges jogokkal rendelkezik, a felhasználásuk engedélyezéséhez szükséges jogokkal pedig vagy rendelkezik, vagy amennyiben ezekkel nem rendelkezik, az ilyen elemekről pontos és részletes tájékoztatást ad a szerződő partnere részére, és külön felhívja annak a figyelmét arra, hogy köteles a vonatkozó felhasználási jogok megszerzésére a regisztrált "Jó gyakorlat" jogszerű alkalmazása érdekében.

Az Intézmény felelős minden olyan kárért, amely a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértéséből akár az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, akár harmadik személyeket ér.Kelt.: .................................................... 2010.06.25 ................................................................
Szoporyné Szabó Piroska

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tölti ki!

A dokumentum a formai követelményeknek megfelel.
Dátum:...............................................................
Aláírás:..............................................................
Beosztás:...........................................................
Igazgatóság:......................................................

A dokumentum a szakmai követelményeknek megfelel.
Dátum:...............................................................
Aláírás:..............................................................
Beosztás:...........................................................
Igazgatóság:......................................................