144ee8a3
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
mora@repcenet.hu
Szoporyné Szabó Piroska
1. A "Jó gyakorlat"
Tehetségígéret-mérés
2. A tulajdonos
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szoporyné Szabó Piroska
3. A megvalósítás helyszíne:
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
036675
Nyugat-Dunántúl
Vas
Répcelak
9653
József Attila utca 32.


4. Az alkalmazási terület:
- pedagógiai
x módszertani
x oktatásszervezési
- szervezetfejlesztési
- egyéb
általános iskola
6-9
5. Tartalmi leírás:
  1. 5.1 Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai?
Iskolánkban már évek óta hagyománya van a tehetséges tanulók segítésének,évtizedek óta résztvevői vagyunk megyei versenyeknek, melyeken előkelő helyezéseket szerzünk. Tevékenységünk során korai szakaszban felismerhetők a különleges adottságokkal rendelkező tehetségígéretek, ezáltal egyénre szabott fejlesztést tudunk nyújtani tehetségük kibontakoztatásának minél eredményesebb munkájához.
- tanítási - tanulási idő hatékony felhasználása
- kiemelkedő adottságok korai feltérképezése
- a fel nem ismert tehetséget ne "pazaroljuk el"
- a kistelepülésen élők esélyegyenlősége
- sokoldalú személyiségfejlesztés
- szakszerű mérés a "tehetségígéretek" körében
- standard tesztek (pl.:….) alkalmazása
  1. 5.2 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be.
A tehetségígéret-mérés nem tananyag-elsajátítást értékel, nem tankönyvből elsajátított ismeretek felidézésének szintjét állapítja meg. Iskolánkban az 1-6. évfolyamokon végeztük. Javasoljuk, hogy 1 -2. osztályosok körében történjen a mérés. Akkor még nagyon hamar be lehet avatkozni egy-egy részterület fejlesztésébe. Tapasztalataink szerint azoknak a gyerekeknek, akik nem részesülnek speciális fejlesztésben, meglévő adottságaik, kreativitásuk relatíve kisebb mértékben fejlődött.
A mérés további célja, hogy ne csak a megszokott, leginkább a tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök működjenek az iskolában, hanem komplexebb fejlesztéseket dolgozzunk ki. Egy pl.: matematikában tehetséges gyerek fejlesztéséhez nem elegendő új és egyre nehezebb matematikai feladatokat megoldatni vele. Az egész személyiségét kell gazdagítani. A fejlesztő munka során kiderül, hogy melyik gyereknél milyen terület alaposabb megsegítése indokolt, fontos. Eltérő mértékben, egyénre szabottan kell tervezni és megvalósítani a matematikai logika, a problémamegoldó képesség, a divergens gondolkodás, a szociális kompetencia fejlesztését, a tehetséges gyerek „gyenge oldalának”, biztonságérzetének megerősítését, önértékelésük helyes irányba terelését.

A tehetségígéret-mérés tanulóközpontú, gyermekközpontú sőt „partnerközpontú”. Lebonyolításához tehetséggondozó szakértőt is bevontunk.
A mérések során objektív adatokat szolgáltattunk a szülőknek és gyerekeknek, a gyereket tanító pedagógusoknak a gyermek adottságairól elsődlegesen a tehetség alábbi dimenzióiban: kreativitás, intelligencia, motiváltság.
A tehetségígéret-mérés során kiválasztott gyerekeket nem évfolyamonkénti homogén csoportokba soroljuk a következő tanévtől, hanem az egymástól tanulás, a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében 2 – 3 évfolyam tehetséges gyerekei kerülnek egy fejlesztési csoportba. Tehát nem évfolyamonkénti tantervi tananyaghoz kapcsolódó kiegészítő anyagok megismertetése lesz a feladat.
  1. 5.3 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
A tehetségígéret-mérés előkészítése egy különböző kompetenciaterületeket fejlesztő folyamatnak.
  1. 5.4 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, részletesen mutassa be.
Vas megyében csak a megyeszékhelyen van ún. tehetségpont. Az országos kompetenciamérés adatai alapján a mi iskolánkban a felső 5 % -os sávban teljesítők eredménye messze meghaladta az utóbbi években az országos, a kisvárosi ill. a kistérségi átlagot.
Ez a többéves tehetséggondozó tevékenységnek köszönhető. De ahogy az iskolai munka minden területén fontos, hogy a befektetés és az eredmény a lehető legjobb hatásfokot igazolja vissza, ezért fontos, hogy a pedagógusok ne egyszerűen „csak” a szorgalmas vagy a „jobb szocio-kulturális” környezetből érkező gyerekek jobb eredményei alapján szinte ösztönösen próbálkozzanak versenyre felkészítéssel, tehetségfejlesztéssel…, hanem a latens képességek, az iskola által eddig kevésbé mért adottságok több területéről is %-kal, konkrét adatokkal jellemezhető megállapításokat kapjunk. Ezért mértük Duró Zsuzsa szakértő által javasolt tesztekkel és különféle szakirodalmakból választott felmérőlapok segítségével a diákok viszonylag szélesebb körét az őket tanító pedagógusok vagy a szülők kérése alapján. A nagyon eltérő képességstruktúrájú, érdeklődési körű vidéki gyerekeknek az 5 – 10 település gyakran egyetlen iskolája kell, hogy jelentse a „kibontakozás” sokféle lehetőségét. Nincs vagy alig van magánóra, nincsenek különböző sportszakosztályok, …, mégis meg kell próbálni sokféle igényt kielégíteni és felkelteni.
A célszerűség azt diktálja, hogy olyan programokat indítsunk, amelyben sikerélményhez jut a gyerek is és a pedagógus is, továbbá, hogy nem „egy – két hónapig tartó felszínes szórakozást biztosítsunk”, hanem tervszerű, pedagógiai szempontból értékes munkát végezzünk.
A tehetségek korai felfedezésével és fejlesztésükkel a rossz anyagi körülmények között élő családok gyermekei önbizalmat, lehetőséget, támogatást (ingyenes foglalkozásokat) kapnak, ki tudnak emelkedni a szegénységből.
Nem elegendő, hogy tehetséggondozó középiskolába eljuthatnak a mi iskolánkból is. Azt a szintet el kell kérniük, ahhoz a vágyat fel kell keltenünk, hogy oda akarjanak és tudjanak bekerülni.
  1. 5.5 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát.
A közoktatás az utóbbi években nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy a lemaradó, az együtt haladni nem képes, gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók részesüljenek megkülönböztetett fejlesztésben. Iskolánkban azonban a tehetséges gyermekekre is mindig különösen figyeltünk. A gyakorlat segítségével diagnosztizálunk, fejlesztési tervet készítünk, melynek során nyomon követjük a tanulók előrehaladását.
  1. 5.6 Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a "jó gyakorlat" kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében.
Az évek során egyre több olyan gyermek érkezett iskolánkba, akik valamely tekintetben kiemelkedő adottságokkal rendelkeztek, az ő felkészítésüket csak egy területen végeztük. Felmerült a kérdés, vajon elegendő a specifikus foglalkozás vagy e tanulóknak másfajta megsegítésre is szükségük van, hogy tehetségüket a jövőben megfelelően tudják kamatoztatni? A kérdést tett követte, kutatást végeztünk a témában, szakirodalmat gyűjtöttünk, tanulmányoztunk, terveket készítettünk, szakmai segítséget kértünk, s végül elkezdtük a mérést. A tevékenység során folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülőkkel, észrevételeinket megosztjuk egymással, ezzel is segítve az előrehaladást.

A jó gyakorlat átvételének javasolt menete:
• Szakkönyvek olvasása
• Képzéseken részvétel
• Tehetséggondozó iskolában hospitálás
• Tehetségpontokról tájékozódás az interneten
• Tehetséggondozó szakértő meghívása az intézménybe
• Mérési ismeretek elsajátítása
• Mérőlapok kiválasztása
• A mérések lebonyolításának célszerű megszervezése
• Mérések tapasztalatainak összegzése
• Szülők tájékoztatása az eredményekről
• Javaslatok kidolgozása
• Fejlesztések indítása
  1. 5.7 Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat.
A megvalósítás feltétele : tehetséges gyermekek , tehetségfejlesztő tanár, megfelelő órakeret biztosítása
• A tehetségazonosításban vegyenek részt az iskola pedagógusai!
• A szülők járuljanak hozzá, hogy gyermeküknél a méréseket elvégezhessük, és ezt követően a bevont tanulókat támogassák abban, hogy ezeken a plusz órákon részt tudjanak venni!
• akkor van értelme felméréseket végezni, ha utána van rendszeres fejlesztő foglalkozás több területen: pl.: logikai feladatok – képzőművészetbeli kreativitás – kommunikáció – szoc. komp.
• El kell fogadtatni a bevont diákok szüleivel, hogy komplex fejlesztés követi majd a mérést.
• Megfelelő órakeret: informálódás, szervezés, felmérés, kiértékelés, szülővel, pedagógusokkal megbeszélés minimum 4 óra/tanuló (valamint a későbbi fejlesztéshez legalább hetente átlagosan minimum 2 óra csoportonként)
• Az iskolai költségvetésben fedezet a pedagógusok díjazására.
• Célszerű, hogy legyen speciális végzettségű pedagógus a teamben! Pl.: tehetségfejlesztő tanár
• Nagyon hasznos lenne, ha az iskolák közötti küzdelem a gyerekekért nem akadályozná meg a tehetséges gyerekeket abban, hogy egy-egy kistérségben egy-egy ilyen tehetségpont tudjon működni. Utazás támogatása a nem helyben lakó gyerekeknek.
• Pályázati támogatás
  1. 5.8 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása).
A méréssel, melyet iskolánk pedagógusai végeznek, elősegítjük azt a folyamatot, melynek keretein belül a tehetséges gyermekeket fejlesztjük. A korai felismerés jelentősége az, hogy már kiskorban célirányos megsegítést kaphatnak azok a tanulók, akik valamely területen kimagasló teljesítményre képesek. Eszerint tanórán kívüli csoportos foglalkozásokat szervezünk a tanulóknak.
  1. 5.9 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés eredményességét?
- fejlesztési tervek folyamatos értékelésével
- megfelelő mérőeszközök segítségével
- időszakos diagnosztizáló méréssel
- versenyeredményekkel


A "jó gyakorlathoz" mellékelt képek:
1. Kép Kép nem található: megbeszeles_szuluvel.jpg
2. Kép Kép nem található: muhelymunka.jpg
3. Kép Kép nem található: dr._duro_zsuzsa_igazolas.jpg
6. Referenciák:
kipróbált
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!
Tevékenységünk során bizonyossá vált, hogy azok a tanulók, akik bekerültek a programba, minden területen pozitív irányú fejlődést mutatnak. Mind azon a területen, amelyben tehetségesek, mind azon, amelyen megsegítésre szorulnak. Az egyénre szabott, illetve a csoportos fejlesztés együttes hatása megmutatkozik a tanulmányi eredményükben, a versenyeken való kiváló teljesítményükben, valamint a társas kapcsolataik terén. A szülők hálásak a lehetőségért.
7. Humán-erőforrás igény:
Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve egyéb személyi feltételek.
A tehetségígéret-mérést egy-egy gyermek esetében egy megfelelően felkészült pedagógus/szakértő el tudja végezni. Az ezt követő tehetségfejlesztő program megvalósításához legalább három pedagógusra van szükség, akik a diagnosztizálás után a fejlesztő tevékenységet három területen (matematikai logika, és kommunikáció drámapedagógiai eszközökkel, művészeti tevékenység) végzik. Természetesen erre órakeretet kell biztosítani, mert a tanulókkal nem csak a tanórán foglalkoznak megkülönböztetett figyelemmel, hanem tanórán kívül is.
8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény:
Itt adhatja meg a "jó gyakorlat" egyedi egyközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, taneszközök, berendezések stb.)
Álljanak rendelkezésre a szükséges kérdőívek, tesztek, értékelőlapok.
Számítógép, irodai eszközök, iskolaszerek, játékok…
9. Az átvételéhez szükséges költségek típusai:
x Know how ára
x Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés
x Utazás
x Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés
- Vezetői és/vagy pedagógus-képzés, továbbképzés
x Kiadvány, DVD, CD
- Egyéb költség
10. Az átadás-átvétel költségterve:
A leírt "jó gyakorlat" költségtípusok szerinti bekerülési költsége, amely nem tartalmazza az adaptációhoz, fenntartáshoz szükséges eszközigény költségét. A megadott összegek modulárisan is kalkulálhatók, ha szakmai szempontból az indokolt. Az alapmodul költségének azonban a "jó gyakorlat" biztonságos átvételéhez szükséges alapvető átadási költségeket tartalmaznia kell. Fel kell tehát sorolni azokat az öszetartozó, egymástól elválaszthatatlan költségelemeket, amelyek az átvétel sikeréhez nélkülözhetetlenek.
Know how ára 200 ezer
Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés 100 ezer
Utazás: Ha az intézménybe kell a mi iskolánk pedagógusainak mentorálás céljából utazni, akkor a Magyar Közlöny szerinti hivatalos útiköltséget kérjük a fentieken kívül.

Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés 100 ezer
Kiadvány, DVD, CD 50 ezer

11. Kapcsolattartó személy:
Bárdosi Katalin
tanár
9600 Sárvár Gárdonyi u. 13.
06306410351
mitzekatze@mail.globonet.hu
 

A jelen "Jó gyakorlatot" regisztráló Intézmény ezúton kijelenti, hogy a regisztrált "Jó gyakorlat" felhasználásához, illetve a felhasználás engedélyezéséhez szükséges jogokkal rendelkezik, illetve, hogy a "Jó gyakorlatnak", a regisztrációja, felhasználása illetve a felhasználás engedélyezése harmadik személyek jogát nem sérti.

A regisztrált "Jó gyakorlat" elemei, illetve az annak megvalósításához szükséges szerzői vagy más jogok által védett szoftverek, programok, és egyéb szellemi alkotások tekintetében az Intézmény ezúton kijelenti, hogy azok felhasználásához szükséges jogokkal rendelkezik, a felhasználásuk engedélyezéséhez szükséges jogokkal pedig vagy rendelkezik, vagy amennyiben ezekkel nem rendelkezik, az ilyen elemekről pontos és részletes tájékoztatást ad a szerződő partnere részére, és külön felhívja annak a figyelmét arra, hogy köteles a vonatkozó felhasználási jogok megszerzésére a regisztrált "Jó gyakorlat" jogszerű alkalmazása érdekében.

Az Intézmény felelős minden olyan kárért, amely a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértéséből akár az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, akár harmadik személyeket ér.Kelt.: .................................................... 2010.06.25 ................................................................
Szoporyné Szabó Piroska

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tölti ki!

A dokumentum a formai követelményeknek megfelel.
Dátum:...............................................................
Aláírás:..............................................................
Beosztás:...........................................................
Igazgatóság:......................................................

A dokumentum a szakmai követelményeknek megfelel.
Dátum:...............................................................
Aláírás:..............................................................
Beosztás:...........................................................
Igazgatóság:......................................................