Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZMSZ

RÉPCELAKI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA


OM azonosító: 036675

RÉPCELAK, 2014.

- kivonat - 

Jelen szabályzatot a nevelőtestület 2014. augusztus 29. értekezletén fogadta el.


Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor véleményezte az iskolaszék:

Répcelak, 2014. szeptember 12.

Verasztó János 
iskolaszék elnökeAz iskolai diákönkormányzat véleményezte a diákönkormányzat működésére vonatkozó szabályok megállapításában, továbbá minden olyan esetben, amikor a szabályozás a tanulói jogviszonnyal összefüggő kérdést rendez.

Répcelak, 2014. szeptember 12.


Élő Georgina 8. oszt. tanuló diákönkormányzat elnöke

Az iskolában működő szülői szervezet tájékoztatást kapott a módosításokról, és véleményezési jogát gyakorolta.

Répcelak, 2014. szeptember 12.


Szalainé Kutasi Ildikó
a szülői közösség választmánya nevében 


A szervezeti és működési szabályzatot jóváhagyta:
Várkonyi Györgyi
Sárvári Tankerület igazgatója


A szabályzat hatályba lépésének ideje: 2014. szeptember .Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna
intézményvezető 


Tartalomjegyzék:

Címoldal 1.
Elfogadás, véleményezés, jóváhagyás 2. 
Tartalomjegyzék 3.
1. Általános rendelkezések (Az SzMSz célja, jogszabályi alapja) 4.
2. Az intézmény általános jellemzői 8.
3. A közoktatási intézmény vezetése (A vezetők feladatköre, helyettesítési
rendje; kapcsolattartás; a vezetőség összetétele, feladatai) 13.
4. Az intézmény szervezeti rendje (szervezeti egységek, felépítés) 20.
5. A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 24.
6. Az intézmény munkarendje ( a pedagógusok munkarendje, a tanév rendje, ügyelet, benntartózkodás rendje, tantárgyválasztás, fakultatív hitoktatás) 25.
7. A szakmai munka belső ellenőrzési rendje 34.
8. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használatára vonatkozó
szabályok (bérbeadás) 35.
9. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek
működésének szabályai 37.
10. Az intézményben működő közösségek és a köztük lévő kapcsolattartás
formái és rendje (szülői szervezet, iskolaszék, diákönkormányzat) 40.
11. Gyermekbalesetek megelőzése, rendkívüli események esetére vonatkozó 
feladatok, balesetvédelem, óvó, védő előírások 44.
12. Külső kapcsolatok (iskola-egészségügyi ellátás, kapcsolat a telephelyekkel) 46.
13. A tanulók felvétele a tanulói jogviszonyra vonatkozó szabályok, 
hiányzásuk igazolása 48.
14. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje 50.
15. Néhány anyagi vonatkozású szabály 55.
16. Óraadókra, az intézmény nem közalkalmazotti jogviszonyban 
foglalkoztatott dolgozóira vonatkozó szabályok 57.
17. Az intézményi hagyományok ápolása 58.
18. Reklámtevékenység 59.
19. A tanulók rendszeres tájékoztatásának formái, dokumentumaink 
nyilvánosságáról szóló szabályozás 60.
20. Záró rendelkezések, mellékletek felsorolása, záradékok 62.12. KÜLSŐ KAPCSOLATOK


Rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az intézmény a következő társintézményekkel:
a beiskolázási körzet önkormányzataival
az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány (Répcelak) kuratóriumával
a répcelaki Százszorszép Óvodával és a Bezerédj Amália Óvodával (Uraiújfalu)
a répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtárral, a művelődési ház szakköreivel
a Nyugat-magyaroszági Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjával 
az iskolaorvosokkal és a védőnőkkel
az iskolafogászatot ellátó szakorvossal
a beiskolázási körzetben illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal
a répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Összevont Intézménnyel
a tankerület intézményeivel
a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolákkal
a légi magyar tannyelvű testvériskolával (Szlovákia)
a marcelházi szlovák tannyelvű iskolával (Szlovákia)
a szentábrahámi Benedek Elek Általános Iskolával (Románia)
a környező iskolákkal
egyházjogi személyekkel, akik hitoktatást szerveznek iskolánkban

Az intézmény kapcsolatban áll több, a fenntartó önkormányzatok területén működő üzemmel, vállalatokkal, helyi vállalkozókkal, a programjainkat támogató cégekkel… 

12.1. Iskola-egészségügyi szolgáltatás
iskola-egészségügyi szolgáltatás keretében a NM 26/1997.(IX.3.) rendeletének megfelelően iskolánk tanulóinak ellátását a védőnő, a házi gyermekorvos és a községi fogorvos végzi az önkormányzattal kötött szerződés alapján. Egészségügyi kérdésekben felkérésünkre közreműködnek.
A tanulók egészségügyi ellátását az orvosok és a védőnő a nevelési munkaközösség-vezetővel / tagintézmény-vezetővel egyeztetett rend szerint végzik. A munkaközösség-vezető / tagintézmény-vezető tájékoztatja az érintett tanulókat, osztályfőnököket a vizsgálat, védőoltás… rendjéről, gondoskodik az ügyelet megszervezéséről.
12.1.1. A védőnő hetente 1 alkalommal – a tanév elején meghatározott napon – Répcelakon
800 – 1000-ig ügyeletet tart az iskolaorvosi szobában. Ekkor végzi az NM-rendelet 3.sz. mellékletében felsorolt feladatait, valamint igény esetén fogadóórát, tanácsadást tart. 

Uraiújfaluban szintén a tanév elején meghatározott napon ½ 8 – 8-ig tart ügyeletet a nevelői szobában. A vizsgálatokat az orvosi rendelőben végzi. 


12.1.2. Az iskolafogászat napját a fogorvossal a tanév elején egyeztetjük. Fogászati szűrő-
vizsgálatra heti 1 alkalommal kerül sor 800 – 1100 óráig 1-1 alkalommal max. 15 fő
részvételével. A csoport összeállítása az iskolai elfoglaltságoktól függ. A terápiás gon-
dozás délutáni rendelési időben történik.
A tagintézmény diákjai évi két alkalommal Répcelakra utaznak fogászati szűrővizsgálatra, kezelésre.

12.1.4. Az iskolaorvos az előírt vizsgálatokat a gyermekorvosi / háziorvosi rendelőben, a
fogorvos a fogászati ellátást a fogorvosi rendelőben végzi
Az ÁNTSZ lebonyolításában szervezett védőoltásokra az gyermekorvosi / háziorvosi rendelőben kerül sor.
12.1.5. A védőoltásokhoz, a testnevelés besoroláshoz…, ill. a fogászati ellátáshoz… szük-
séges névsorokat a központi iskolában az iskolatitkár, a tagintézményben a védőnő
készíti.

12.2. Együttműködés a Százszorszép Óvodával és tagóvodájával, a Bezerédj Amália Tagóvodával
A kapcsolat alapja: Kölcsönös nyitottság, kölcsönös bizalom, egymás reális tájékoztatása
Formái:
 a nagycsoportosok látogatása az iskolában 
 a leendő 1. osztályos tanítók hospitálása az óvodában 
 konzultáció, tapasztalatok megbeszélése a két intézmény pedagógusai között
 az óvónők látogatása az elsős osztályokban
Egymás rendezvényeire (pl.: belső képzések, külső szakemberek előadásai) meghívjuk a felnőtteket és egyes programjainkra a gyerekeket. (pl.: Karácsonyi műsorra hozzánk érkeznek a répcelaki óvodások, a Mihály napi programra elmennek az uraiújfalui kisdiákok, Márton napi felvonuláson a répcelaki iskolások vendégeskednek, és hagyomány, hogy az uraiújfalui iskolában karácsonyi, húsvéti játszóházban együtt készítenek ajándékokat az iskolások és az óvodások, Iskolanyitogatóra hívják a leendő elsősöket és szüleiket).

12. 3. Kapcsolat a tagintézménnyel
 az „átjáró” oktatókon keresztül személyes kapcsolat
 időszakonként: hírlevél a szülőknek
 művészeti vizsgákon, műsorokon az anyaintézményből is részt veszünk
 meghívás művészeti (anya)iskolai rendezvényeinkre
 évente 1 - 2 alkalommal közös programok Uraiújfaluban
 szakmai megbeszélések, összejövetelek

12. 4. A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
 A gyermekjóléti szolgálattal való vezetői szintű kapcsolattartás az intézményvezető feladata. Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse közvetlen munkakapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálatok illetékes munkatársaival, intézkedést azonban az intézményvezető útján kezdeményezhet.
 Az országos hatáskörű és illetékességű, valamint a megyei pedagógiai- szakmai szolgáltató, továbbá a pedagógiai- szakszolgáltató közoktatási intézmények vezetőivel az intézményvezető tart kapcsolatot, de munkatársi szinten kapcsolat van az intézményvezető-helyettes, a munkaközösség-vezetők, a tanszakvezetők és a pedagógusok között is.
 Az iskolai könyvtár kapcsolatait a más iskolai könyvtárakkal és a települési nyilvános könyvtárral elsősorban a könyvtáros tanár gondozza, vezetői szinten az intézményvezető-helyettes.
 Az intézmény külső sportkapcsolatait a testnevelő tanárok szervezik.
 A művészeti szakközépiskolákkal és más alapfokú művészeti iskolákkal, szakmai szervezetekkel a művészetoktatási tagozatvezető szervezi az intézmény kapcsolattartását. 

13 A TANULÓK FELVÉTELE, A TANULÓI JOGVISZONYRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK, HIÁNYZÁSUK IGAZOLÁSA


13.1. A tanulók felvétele
A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel, vagy átvétel útján lehet bejutni, amely
jelentkezés alapján történik.
A felvételről és az átvételről az iskola intézményvezetője dönt.
A köznevelési törvény 51-52 §-ai részletesen szabályozzák az iskolai jogviszony létrejöttét.

13.2. A gyermek tanulói jogai és kötelességei
A közoktatási intézményben nevelt vagy oktatott gyermek jogait a köznevelési törvény 45-46. §-ai, valamint 47. §-ai szabályozzák.
Az intézmény megteremti a feltételeit a jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos részletes szabályokat a házirend tartalmazza.

13.3. A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek
A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az intézmény helyi vizsgaszabályzata tartalmazza.
A helyi vizsgák: 
 osztályozó
 javító
 művészeti iskolai félévi bemutató
 művészeti iskolai év végi (beszámoló) vizsga
A helyi vizsgák várható időpontját az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A pontos időpontot a vizsgák megtartása előtt 1 hónappal kell az iskolai hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni, szükség esetén az érintetteket írásban értesíteni. 
A vizsgáztató bizottságokat az intézményvezető jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a bizonyítványba. A záradékot az intézményvezető is aláírja. A vizsgaszabályzatot a 17.sz. melléklet tartalmazza.
„Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjében meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga a művészeti ág jellegének megfelelő elméleti és gyakorlati vizsgából áll. Az elméleti és gyakorlati vizsga az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. A vizsgafeladatok az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján kerülnek kidolgozásra.


13.4 A tanulói jogviszony megszűnése
A gyermekeket (tanulókat) a közoktatási intézményekhez fűző jogviszony megszűntetéséről a törvény 53. §-ai rendelkeznek.13.5. A tanulói hiányzás igazolása
1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői, vagy orvosi írással igazolni. (Az igazolás módját a házirend tartalmazza.)
A szülő tanévenként 3 alkalommal egy-egy tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő személyesen ill. írásban kérhet. Az engedély megadásáról 1 napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az osztályfőnök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
2. Igazoltnak kell tekinteni a mulasztást, ha arra előzetesen engedélyt kapott, beteg volt és ezt igazolja, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozáson részt venni.
3. A tanulónak a mulasztást legkésőbb a következő osztályfőnöki órán igazolnia kell.
4. Az 1 napot meghaladó mulasztáshoz az orvos vagy hatóság igazolása szükséges.
5. Igazolatlan mulasztás: ha a tanuló mulasztását igazolni nem tudja és az általa felhozott érv és ok nem fogadható el. Eldöntése az osztályfőnök feladata.
6. Az igazolatlan mulasztásokat a magatartásjegy megállapításánál figyelembe kell venni!
7. A 8. osztályosok évenként 2 napra kapnak engedélyt, hogy a középiskolákban nyílt napon vegyenek részt.
8. „Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
az általános iskola bármely évfolyamán „a kettőszázötven tanítási órát, 
alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát,
egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 
a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.”14. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE


14.1. A kötelező és a választható tanórán kívüli foglalkozások célja, rendje
14.1.1. Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükség-
letei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez (a köznevelési törvény 53. §-a
alapján).

14.1.2. Az intézményben az alábbi tanórán kívüli szervezett foglalkozási formák léteznek:

tanulószoba
napközis foglalkozás, szakkörök, 
hangverseny, 
művészeti bemutatók,
fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, 
tanulmányi, kulturális- és sportversenyek,
edzés, házibajnokságok, könyvtárhasználat, 
kulturális rendezvények, (színház-, mozi- és hangverseny-látogatás...), egészségnevelési – környezetvédelmi 
programok, 
tanfolyamok, 
nyári tábor,
erdei iskola, 
kiállítások, irodalmi műsorok, 
vetélkedők, klubdélutánok
disco
osztálykirándulás,
tanulmányi kirándulás…
tehetségfejlesztő csoport


A legalább kétheti rendszerességgel ismétlődő foglalkozások helyét és időtartamát (pl.: felzárkóztatás, szakkör…) az órarendben rögzíteni kell a terembeosztással együtt!

14.1.3. Az iskola a munkatervében, a (az osztályfőnöki és szakköri, sport…) foglalkozási tervekben meghatározottak szerint szervez ünnepélyeket, versenyeket, vetélkedőket, kulturális rendezvényeket, sportversenyeket, egyéb jellegű programokat. Ezeken a tanulók önkéntesen, vagy ha a csoport éves programjában szerepel, kötelezően vesznek részt.

14.1.4. A foglalkozások lehetnek zártak és nyitottak a résztvevőket illetően. Ezt a meghírde-
tésnél közölni kell!

14.1.5. A programok anyagi fedezetének biztosításáról a foglalkozást vezetőnek az iskola
intézményvezetőjével történő előzetes egyeztetés után kell gondoskodnia.

14.1.6. Csak intézményvezetői engedéllyel szervezhető program tanítási órákkal azonos időben.

Mivel szabadidő-szervező nincs iskolánkban, ezért az osztályfőnökök ill. a szaktanárok feladata külön megbízás (ill. vállalás) alapján:
az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenység segítése
a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenység előkészítése, szervezése, tájékoztatás nyújtása szabadidős programokról
a szülői szervezet munkájának segítése
a tanulóközösség ill. a diákönkormányzat programjainak segítése 
az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítése, szervezése
az egészséges életmóddal összefüggő szabadidős tevékenység szervezése
az alapvető emberi értékek, nemzeti hagyományok iskolán kívüli megismertetésében, a kulturális másság elfogadtatásában való közreműködés
az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való együttműködésének segítése

Az alábbiakban néhány foglalkozási formát részletesen is bemutatunk:

RÉSZBEN SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSI FORMÁK:
14.2. Napközis foglalkozás
14.2.1. A napközis foglalkozások a tanórára való felkészülés, a szabadidő hasznos eltöltésé-
nek színterei. Működésük rendjét a napközis csoportvezetők dolgozzák ki, és ez alapján rögzítik a házirendben. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő üzenő füzetbe beírt kérelme alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével.

14.2.2. Nyári napközis foglalkozást naponként min. 8 fő esetén szervezünk. Az intézményvezető-helyettes és a napközis csoportvezetők kötelesek az igényfelmérést elvégezni, a gyermekeket csoportokba szervezni és a nevelői felügyeletet biztosítani.

14.2.3. Felvétel napközi otthonba
valamennyi alsó tagozatos ill. felsős tanuló számára biztosítja az iskola a felvételt,
napközis lehet az a tanuló is, aki nem vesz igénybe étkezést,
a szülőknek az előző tanév végén vagy szeptember 1 hetében kell írásban bejelenteniük igényüket.
Rendkívüli esetben a tanuló évközben is jelentkezhet. A kilépést a szülő évközben is kérheti.
a napközis felvételről a napközis csoportvezetők javaslata alapján az intézményvezető dönt.
Kizárás a Házirendben elfogadott szabályok alapján.

TEHETSÉGGONDOZÁS
14.3. Szakkörök
14.3.1. Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a
szakkörvezetést vállalók javaslata alapján indít az iskola. A szakkörök vezetőit az intézményvezető bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. Az iskola a hagyományainak (környezetvédelmi, háztartástan, matematika, német/angol nyelvi…) megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók, (a szülők) és/vagy a pedagógusok kezdeményezésére újak szervezésétől sem zárkózik el, ha feltételei megteremthetők. A szakkör vezetője felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakköröket fel kell tüntetni az éves munkatervben és a tantárgyfelosztásban, a működés feltételeit az iskola költségvetésében biztosítani kell! 
14.3.3. A nevelőtestület tagjai önkéntes alapon társadalmi munkában vagy külső megbízásból
is vezethetnek foglalkozási csoportot, szakkört, tréninget vagy felzárkóztató jellegű foglalkozásokat az intézmény épületében, ha a fenntartó engedélyezi
14.3.4. A szakkörökből az évközi kilépésre csak rendkívül indokolt esetben kerülhet sor. A
szakkörök munkájában a tanulók önkéntes vállalásaik alapján vesznek részt. Egész
éven át működhetnek. Jellegüktől függően lehetnek ingyenesek, részlegesen vagy tel-
jesen önköltségesek. 

14.4. Versenyek
A tanulók iskolai, területi, megyei és országos meghirdetésű tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, pályázatokon vehetnek részt tanítójuk, szaktanáruk felkészítését igénybe véve. Az iskolai éves munkaterv tartalmazza azoknak a versenyeknek (bajnokságoknak, kupáknak, művészeti bemutatóknak…) a megnevezését, melyekre iskolánk a tanév során benevez tanuló/ka/t. Az EMMI által meghirdetett versenyek területi fordulójáról a megyei döntőbe továbbjutott tanulók a verseny napján mentesülnek a tanítási órákon való részvétel alól. A tanulmányi, művészeti versenyeken országos döntőbe jutott diákokat az iskola intézményvezetője a versenyre készülés idején két napig mentesíti a tanórákon való részvétel alól. Az éves munkaterv tartalmazza a tanulmányi, kulturális és sportvetélkedők felelőseit.
Az intézményvezető-helyettes gondoskodik arról, hogy az országos és a megyei megmérettetéseken részt vevő gyerekek és felkészítőik, továbbá a területi és a házi versenyeken győztes, illetőleg helyezést elért tanulók, továbbá a dicséretesen szereplő csoportok eredményeit az intézmény egész közössége megismerje. 
Versenyekre való nevezés anyagi vonzatainak fedezésére engedélyt kell kérni a tankerület intézményvezetőjétől.

14.6. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör, valamint az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje:

14.6.1. A tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mindennapos testedzés lehetőségeinek biztosítására, a mozgás, a sport megszerettetésére alakult. A sportkör keretében sportcsoportok szervezhetők. Az iskolai sportkör önálló szabályzat alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken valamint az általa szervezett önköltséges (részben vagy egészben térítésköteles) tanfolyamokon (úszás, sí…) való részvételre. 
14.6.2. A sportjátékok, házibajnokságok (régebben: tömegsport) és edzések idejét külön órarend (Foglalkozások időrendje a tornateremben) tartalmazza. A sportkör vezetője az intézményvezető-helyettessel egyeztetve, az intézményvezető egyetértésével készíti el, minden tanév 2. hetének végére.
A csoportok beosztását, a vezetők megnevezését az iskolai munkaterv, a heti óraszámot a tantárgyfelosztás rögzíti, melyért az intézményvezető felelős. A sportköri foglalkozásokról sportnaplót kell vezetni! - felelősei a sportcsoport vezetők.
14.6.3. Sportfoglalkozást csak felelős személy vezethet. A tornatermet, annak felszereléseit felügyelet nélkül a tanulók nem használhatják.
A sportudvart – lévén Répcelak város nyilvános sportlétesítménye - az iskola által szervezett foglakozásokon túli időben a diákok és a felnőttek saját felelősségükre vehetik igénybe a Művelődési Ház vezetőjével való egyeztetéssel. 

14.6.4. A valamilyen sportágban tehetséges gyermekek egyesületbe való irányítása a testne-
velők, a sportfoglalkozásokat vezetők feladata.
14.6.6. Az intézmény sportrendezvényeit, az iskolák közti versenyek idejét, rendjét a mun-
katerv sportnaptára tartalmazza, összeállítója a sportkör vezetője Az intézmény intézményvezető-helyettese és a sportköri vezetők évente értékelik a mindennapi testedzés és a sportolás megvalósulásának feltételeit, a tanulók részvételét, az intézményvezetővel közösen megállapodnak a teendőkben. 
14.6.7. A sportkör foglalkozásain a tanulók részvétele önkéntes, de ajánlott, hogy magasabb 
szintű versenyeken képességeik szerint képviseljék az iskolát. 
14.6.8. Az iskola minden tanuló számára legalább heti 5 x 45 perc időtartamban lehetővé teszi (a kötelező és a nem kötelező órák keretében) a testmozgást. A tanuló választásán és a törvényi előírásokban meghatározottakon múlik, hogy él-e a lehetőségekkel.

14.7. FELZÁRKÓZTATÁS, FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS 
A felzárkóztatások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. Az intézményvezető által megbízott pedagógus tartja. Az 1. illetve a 2. félév elején a tanító ill. a szaktanár írásban a tájékoztató füzeten keresztül értesíti a szülőt, hogy mely tantárgyból és a hét mely napján, hányadik tanórán kerül sor felzárkóztatásra, ami a tanulónak továbbhaladása, hiányosságai pótlása érdekében ajánlott. A szülő írásban nyilatkozik, hogy elfogadja-e a felkínált lehetőséget. Akinek a szülője kéri a felzárkóztató óra biztosítását, azoknak (előfordul, hogy a szülők magántanárt fogadnak, hogy ő segítse gyermeküknek a követelmények teljesítését) a tanulóknak a részvétel kötelező. Az osztálytanító ill. a szaktanárok vagy szakértő javaslatára szervezzük. 
Évfolyamonként biztosítunk felzárkóztatást (1-8.) matematikából, magyar és (4-7.) évfolyamon idegen nyelvekből, tankerületi intézményvezető engedélye alapján.
A felzárkóztatás speciális formája a logopédiai asszisztens által végzett terápia, melynek szupervízióját szakképzett logopédus végzi.
A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság javaslatára a sajátos nevelési igényű részképesség-zavarokkal küzdő diákoknak és az integráltan nevelt értelmi fogyatékos diák(ok)nak (ún. egyéni tanrend szerint) kötelező óráik rendjébe iktatva vagy csatlakozó órában egyéni (1-3 fős) illetve az első évfolyamon kiscsoportos (max. 8 fős) foglalkozásokat tartunk. Ezeket az órákat gyógypedagógus és iskolánk pedagógusai tartják: gyógypedagógiai / logopédiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, tanítók, tanárok. 


KULTURÁLIS PROGRAMOK


14.9 Tanfolyamok, tréningek
Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalásainak függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kéri a tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért félévenként vagy tanévenként előre térítési díj fizetendő.

14.10. Tanulmányi kirándulások
A tanulmányi kirándulások tervezett idejét, útvonalát az osztályfőnöki foglalkozási
tervek tartalmazza. Az iskolai éves munkaterve a kirándulásra fordítható napok számát határozza meg. Az 1-2 napos kirándulások várható költségeiről a szülőket előre tájékoztatni kell a törvényi előírásoknak megfelelően Csak a szülők egyetértésével szervezhető több ezer forintos kiadással járó tanulmányi kirándulás.
A kirándulásról készített költségelszámolást a szülőkkel ismertetni kell!

14.11. Nyári tábor
A táborozás megszervezése, lebonyolítása a diákönkormányzat feladata: táborhely és turnus kiválasztása, a szülők tájékoztatása, a kísérő nevelők felkérése, a jelentkezés lebonyolítása, a számlák rendezése…
A kísérő nevelők költségeit az iskola a vonatkozó jogszabályok alapján átvállalhatja. 

Alkotótábor
Külön projekt alapján tanítási szünetben szervezett diákprogram, melynek időtartama legalább három egymás utáni nap. Vezetőjét az intézményvezető bízza meg. 

14.12. Erdei iskola
Megszervezése az öko-csoport vezetőjének feladata. Szakmai indokait a pedagógiai program tartalmazza. Megvalósításához élni kell a pályázati lehetőségekkel! Engedély beszerzése szükséges a fenntartótól (KLIK).