Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapító okirat

Alapító okirat

 

Alapító Okirat


1. Az intézmény neve:
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rövidített név: MFAMI
OM azonosítója: 036675

2. A költségvetési szerv címe, elérhetőségei:
Székhelye: 9653 Répcelak, József Attila utca 32.
Telefonszámai: 06 95 370-148, 06 95 588-710, 06 95 588-711, 
06 95 588-712, 06 95 588-713, 06 95 588-714, 06 95 588-715, 06 95 588-716,
Faxszám: 06 95 588-719
E-mail címe: mora@repcenet.hu
Honlap: www.moraf-rlak.sulinet.hu

2. 1 Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Répcelak
A tagintézmény körbélyegzőjének felirata: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tagintézménye Uraiújfalu

2.2. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 424954

2.3. Adószáma: 15424958-2-18

2.4. KSH statisztikai számjele15424958 – 8520 – 322 –18

Számítógépes központi technikai nyilvántartási, besorolási adatok:
Szervtípus: 64 Önkormányzatok által közösen fenntartott intézmény
KSH gazdálkodási forma: 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
Pénzügyi körzet: 0401 Répcelak
Többcélú kistérségi társulás neve: Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás

2.5. Számlaszáma: 72600115-15001818
Számlavezető pénzintézet: Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

4. Az intézmény által ellátott tevékenységek:

Szakfeladatrend 2010. január 1-től

4.1. Alaptevékenységek és ezzel összefüggő feladatok

852011 Általános iskolások nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolások nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

- Biztosítja a tanköteles korban lévő gyerekek tankötelezettségével kapcsolatos törvényi előírások érvényesítését, az általános iskolai oktatást, nevelést.
- Kialakítja a társadalmi együttéléshez, önműveléshez, a továbbtanuláshoz, a munkavégzéshez szükséges alapkészségeket, képességeket.
- Gondoskodik a különböző képességű, eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről.
- Logopédiai ellátást, beszédjavító foglalkozásokat szervez szakképzett logopédus szakmai irányításával.
- Lehetőséget biztosít a tanulók szabadidős sporttevékenységéhez, testedzéshez.
- Biztosítja a tanulói önkormányzat működési feltételeit.
- Az iskola a nevelési-oktatási tevékenységet az oktatási törvény, saját pedagógiai programja és működési szabályzata előírásai szerint végzi.
- A pedagógiai programban elfogadott tantervi követelmények és a munkatervi feladatok megvalósítása során szükséges ügyeleteket biztosítja az iskola. Pl.: kirándulások, versenyre kísérés…

A képzés ideje: 8 évfolyamos általános iskola
A tagintézményben 1-4. évfolyamon egy-egy osztály indítható.

Bérletbeadás
Az iskola a rendelkezésére álló helyiségeket, (tantermeket, tornatermet…) egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő és oktató munkát, a mindennapos testedzést és az iskolai sportkör munkáját.

852031 Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ágban)
852032 Alapfokú művészetoktatás (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban)

- Alapfokú hangszeres, képzőművészeti és néptánc oktatás és ahhoz kapcsolódó elméleti képzés. (6 évfolyam)
- A tanulók alapfokú művészeti tanulmányokra való előkészítése. (1 ill. 2 évfolyam)
- Felkészítés társas muzsikálásra, közös alkotásra, néptáncok közös bemutatására.
- Az arra alkalmas kiemelkedő képességű tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
- Lehetőség biztosítása az alapfokon végzett, de nem szakirányú szakközépiskolában tanulók képzésére. (2 évfolyam)
- Más intézményekkel együttműködve részt vállal a fenntartók településein a kulturális és a közművelődési feladatok megoldásából.

Az alapfokú művészetoktatás ágazatai: zene, képzőművészet, táncművészet. Tanszakok: furulya, fuvola, gitár, hegedű, kamarazene, klarinét, kürt, szintetizátor, szolfézs, trombita, tuba, ütő, zongora, továbbá néptánc illetve festészet, grafika.

A képzés ideje: Előképző 2 évfolyam, alapfokú művészetoktatás 8 évfolyam

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)


Az iskola fogad a szülő ill. a szakértői és rehabilitációs bizottság választása alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallás) és enyhe fokban értelmi fogyatékosokat továbbá pszichikus fejlődési zavarral küzdő, a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (részképesség-zavarokkal küzdő, a megismerés fejlődésének vagy a viselkedés fejlődésének rendellenességével küzdő) gyermekeket is.

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való tanórai, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások tanító, szaktanár, fejlesztő pedagógus, logopédus, vagy egyéb szakmai feladatot ellátó személyzet által.

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése


Ellátja az azt igénylő gyermekek tanórán kívüli (napközis, tanulószobai) foglalkozását, korrepetálását, segíti a másnapi felkészülést.

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

Étkezés biztosítása a tanulóknak a szülők kérése alapján.

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Az intézmény részt vesz kistérségi közoktatási együttműködésekben. Koordinálója önkormányzati fenntartású általános iskolák (székhelyeik: Bő, Rábapaty, Répcelak, Szeleste) közoktatási együttműködésének.
Az intézmény szakmai segítséget nyújt más közoktatási intézmények alkalmazottainak és tanulóinak az alábbi szolgáltatások igény szerinti biztosításával: felnőttoktatás, oktatási-pedagógiai szakértés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés.

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra az intézményfinanszírozás, a pénzeszköz-
átadás és -átvétel.

4.2. Kisegítő tevékenységek

561000 Éttermi mozgó vendéglátás
562917 Munkahelyi étkeztetés


Szabad kapacitása keretei közt étkezési lehetőséget biztosít az azt igénylő, saját dolgozók és az intézménnyel jogviszonyban nem állók részére.


851011 Óvodai nevelés, ellátás

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

Az iskola a pénzügyi feladatokat köteles ellátni e két szakfeladat körében .

4.3. Vállalkozási tevékenység
Az iskola vállalkozási tevékenységet nem folytat.


5. A költségvetési szerv működési köre
Felvételi körzet: 

Az általános iskola felvételt köteles biztosítani az alábbi településeken élő gyermekeknek:
1-8. évfolyamos korosztály: Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Répcelak,
Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vasegerszeg. A szabad iskolaválasztás jogán az intézménybe 
felvehető a beiskolázási körzeten (az említett nyolc településen) kívülről érkező gyermek,
amennyiben ez új osztály (csoport) alakításával nem jár.

6. Az alapítás időpontja (Törzskönvvi bejegyzés dátuma): 1991. január 1.
Iskolatörténeti szempontból az alapítás éve: 1972


Alapító szervek neve, székhelye: 


Répcelak Városi Önkormányzat 
9653 Répcelak, Bartók Béla utca 38.

Csánig Községi Önkormányzat 
9654 Csánig, Petőfi Sándor utca 2.


Nick Községi Önkormányzat 
9652 Nick, Rákóczi Ferenc utca 14.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 
9665 Vámoscsalád, Fő utca 102.7. Irányító szervek neve, székhelye:
7.1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:


Répcelak Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
9653 Répcelak, Bartók Béla utca 38.

Csánig Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9654 Csánig, Petőfi Sándor utca 2.


Nick Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9652 Nick, Rákóczi Ferenc utca 14.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9665 Vámoscsalád, Fő utca 102.

7.2. Egyéb irányítói jogokkal rendelkező irányító szervek neve, székhelye:

Nagygeresd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9664 Nagygeresd, Petőfi Sándor utca 45.

Nemesládony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9663 Nemesládony, Új utca 2.

Vasegerszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9661 Vasegerszeg, Kossuth Lajos utca 95.


8. Költségvetési besorolás
8.1. A tevékenység jellege alapján az intézmény: közszolgáltató költségvetési szerv (közoktatási közintézmény)
8.2. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az intézmény a fenntartó önkormányzatok 2003. február 4-i 1/2003. sz. határozata
alapján elvégzi az önállóan működő Százszorszép Óvoda (Répcelak, József Attila utca 20. sz.) gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli-gazdasági teendőket.

8.3. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: az intézmény teljes jogkörrel rendelkezik 

9. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: Az iskolaigazgató megbízásához,
vezetői megbízásának visszavonásához Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének minősített többséggel hozott egyetértő határozata szükséges. A vezetői megbízásról szóló döntés előtt a polgármesterek véleményét ki kell kérni.


10. Foglalkoztatási jogviszonyok
- Közalkalmazotti kinevezés (teljes munkaidőben, részmunkaidőben) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján
- Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján.

11. A fenntartó megnevezése, címe:
Csánig Községi Önkormányzat 
9654 Csánig, Petőfi Sándor utca 2.

Nagygeresd Községi Önkormányzat 
9664 Nagygeresd, Petőfi Sándor utca 45.

Nemesládony Községi Önkormányzat 
9663 Nemesládony, Új utca 2.

Nick Községi Önkormányzat 
9652 Nick, Rákóczi Ferenc utca 14.

Répcelak Városi Önkormányzat 
9653 Répcelak, Bartók Béla utca 38.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 46.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 
9665 Vámoscsalád, Fő utca 102.

Vasegerszeg Községi Önkormányzat 
9661 Vasegerszeg, Kossuth Lajos utca 95.

12. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, összetett iskola: általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény.

13. Tagintézménye: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tagintézménye Uraiújfalu
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa utca 1.
Telefonszámok: 06 95 345 123 06 30 6782084
E-mail címe: ujfaluiskola@freemail.hu

Feladatellátás az alapfokú művészetoktatásban zenei ágazaton Uraiújfaluban 
a tagintézményben is van. 

Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi feladata: nincs

Az általános iskolában tagozat nem működik. 

14. Az intézmény vagyona, vagyon feletti rendelkezési jog: A feladatok ellátásához az
iskolának rendelkezésre áll a
székhelyén lévő 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5 helyrajzi számú 1 ha 3124 m2 alapterületű
ingatlan, a rajta található általános iskolai épülettel, tornateremmel, napközis konyhával és
kiszolgáló helyiségeivel, belső udvarral, udvari sportlétesítményekkel, parkkal,
kazánházzal. Az önkormányzati vagyonrendelet száma: 3/2003.(I.31.)
Az iskola épületszárnyaiban lévő oktatási helyiségek: 
Osztály- és szaktantermek (számítógépterem, nyelvi labor, földrajz, történelem, zenei, képzőművészeti, biológia, természettudományi) összesen 20 tanterem, valamint könyvtár, tanulói műhely, tankonyha, 2 kisterem.
A tagintézményben biztosított a 374 helyrajzi számú 370 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található épülettel. A tagintézmény Uraiújfalu Község Önkormányzatának tulajdona.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az iskolában leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. Az iskola a rendelkezésre álló vagyontárgyakat nevelő és oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

Az iskola a rendelkezésre álló ingatlan vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
Az intézményi saját bevételek típusainak megnevezése: térítési díjak, berendezés, eszköz értékesítése, pályázat, szponzori támogatás, egyéb bevételi típus.

15. Maximális tanulólétszám 
az általános iskolában a székhelyen: 350 fő
a tagintézményben: 35 fő
az alapfokú művészetoktatásban összesen: 100 fő 
16. A képzés ideje
általános iskola a székhelyen: 8 évfolyam
a tagintézményben 1-4. évfolyamon egy-egy osztály indítható.

alapfokú művészetoktatás: előképző 2 évfolyam, alapfokú művészetoktatás 8 évfolyam

17. Az alapfokú művészetoktatás ágazatai: zene, képzőművészet, táncművészet. Tanszakok: furulya, fuvola, gitár, hegedű, kamarazene, klarinét, kürt, szintetizátor, szolfézs, trombita, tuba, ütő, zongora, továbbá néptánc illetve festészet, grafika.

18. Társadalmi szervezet: Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány.
Címe: 9653 Répcelak, József Attila u. 32. 

19. Az érvényes pedagógiai program fenntartói jóváhagyásáról szóló 
együttes határozat száma: 62/ 2005.(XII.08.)

Záradék: Az intézmény alapító okiratának módosítását 
Csánig Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2010.(II.8.) határozatával, 
Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2010.(II.8.) határozatával, 
Uraiújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2010.(II.8.) határozatával, 
Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2010.(II.8.) határozatával, 
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2010.(II.8.) határozatával jóváhagyják. 
Hatálybalépés időpontja: a törzskönyvi bejegyzés napja
Az Alapító Okiratot a fenntartó önkormányzatok 4 évenként, az intézmény költségvetését tárgyaló együttes ülésükön kötelesek felülvizsgálni. A következő felülvizsgálat a 2013. évben esedékes.
A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Alapító Okirat felülvizsgálatától számított 3 hónapon belül köteles az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Répcelak, 2010. február 8.


Tömböly Dénes Kiss Lajos Dr. Németh Kálmán 
polgármester polgármester polgármester
Csánig Nick Répcelak


Vargyai Vilmos Németh Imre
polgármester polgármester
Uraiújfalu Vámoscsalád